Zdraví

Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva

Dostupnost zdravotní péče, její kvalita, stejně jako úroveň zdravotního stavu obyvatelstva nabývají při zkoumání regionálních nerovností na důležitosti. Současná epidemie COVID-19 ukazuje rovněž na význam zkoumání prostorových epidemiologických vzorců. Se zdravotním stavem je navíc úzce spojena kvalita životního prostředí.

Stávající aplikace se kromě úrovně zdravotní péče v Česku zaměřují na aktuální výzkum šíření viru COVID-19. V samostatné sekci pak nabízíme aplikaci týkající se životního prostředí, konkrétně kvality vody. Další aplikace jsou ve vývoji.

Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografické perspektivy

(září 2020 – březen 2021)

Mapová aplikace zobrazuje regionální rozdíly hodnot a vývoje vybraných demografických a epidemiologických ukazatelů pandemie COVID-19 v Česku.

Epidemiologická situace COVID-19 v Evropě

(2020)

Běžně vykazové hodnoty Case Fatality Rate (míry smrtelnosti) jsou často interpretovány ve smyslu rizika úmrtí nakažených osob, resp. závažnosti onemocnění.

Epidemiologická situace COVID-19 ve světě

(13. 9. 2020)

Mapová aplikace demonstruje vybrané epidemiologické ukazatele pandemie COVID-19 ve světě.

Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku

(2009 – 2017)

Mapová aplikace zobrazuje účast žen na screeningu rakoviny prsu (mamografický screening) a screeningu rakoviny děložního hrdla (cervikální screening) v okresech.

Zdravotní péče v Česku

(2015)

Cílem tohoto projektu je poukázat na oblasti Česka, kde v současnosti hrozí největší potenciální problémy se zajištěním dostupnosti zdravotní péče v rámci všeobecného praktického lékařství.

Provozovny rychlého občerstvení v Anglii

(2017)

Webová aplikace zkoumá vztah mezi počtem restaurací rychlého občerstvení a prevalencí nadváhy a obezity u dětí.


Životní prostředí

Kvalita vody a znečištění sedimentů fluviálních jezer středního toku Labe

(2007 – 2017)

Aplikace znázorňuje třídy kvality povrchové vody v jednotlivých parametrech a antropogenní znečištění sedimentů těžkými kovy v Labských fluviálních jezerech. 

Tým pro oblast Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva


prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

hlavní řešitelka, členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci ZDRAVÍ

doc. RNDr. Radan Huth, Dr.Sc.

garant mapových aplikací v sekci ZDRAVÍ

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D.

juniorní vědecko-výzkumní pracovnice

Autorka aplikace Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografické perspektivy

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

člen redakční rady mapového portálu, koordinátor kartografického týmu

Kartografické zpracování

Mgr. Lucie Beranová

doktorandka

Autorka aplikace Kvalita vody a znečištění sedimentů fluviálních jezer středního toku Labe

Mgr. Kateřina Maláková

doktorandka

Autorka aplikace Zdravotní péče v Česku

Mgr. Jan Carlos Sekera

doktorand

Autor aplikace Epidemiologická situace COVID-19 ve světě

Mgr. Anna Altová

doktorandka

Autorka aplikace Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku

Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.

post-doc

Kartografické zpracování aplikací

Mgr. Jan Svoboda

doktorand

Kartografické zpracování aplikací