Pro školy

Materiály pro základní a střední školy

Mapové aplikace na Mapovém portálu UNCE prezentují výsledky odborných geografických výzkumů, které se v současnosti řeší na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kromě odborné geografické komunity či zástupců veřejné správy mohou být mapové aplikace využity i v rámci výuky na 2. stupni základních škol a na středních školách. S pomocí mapových aplikací se mohou žáci a studenti nejen zlepšit v práci s webovými mapovými aplikacemi, ale i rozvíjet obecné dovednosti práce s mapou, rozšiřovat si své obzory v zobrazovaném tématu a odhalovat významné souvislosti a geografické zákonitosti.

Připravené didaktické materiály jsou určeny širší veřejnosti, přičemž hlavní cílovou skupinou jsou právě žáci a učitelé na druhém stupni základních škol a na středních školách. Pro vybrané téma, resp. mapovou aplikaci, jsou zpracovány podkladové materiály do výuky, které mají odlišnou formu a výukový cíl. Materiály jsou koncipovány tak, že je lze využít všechny v připraveném, logicky uspořádaném pořadí, a nebo dle možností a vzdělávacího cíle je lze zařadit samostatně. První materiál,  pracovní list, má za cíl uvést žáky do problematiky suburbanizace a naučit je pracovat s mapovou aplikací. Druhý materiál je zaměřen na samostatné procvičování především mapových dovedností, a to buď v rámci on-line kurzu v prostředí Moodle, a nebo formou únikové hry. Třetím materiálem je pak souhrn dlouhodobějších úkolů s přesahem do běžného života, které mají za cíl praktickou aplikaci získaných poznatků.

Seznámení se s mapovou aplikací a tématem (pracovní list)

Vstupní pracovní list má za cíl seznámit žáky s mapovou aplikací, která je součástí mapového portálu UNCE Přírodovědecké fakulty UK v Praze, aby se v ní orientovali a dokázali z ní vyčíst potřebné údaje. Pracovní list je určen přímo do výuky, žáci ho mohou zpracovávat samostatně či ve dvojicích/skupinkách. První část pracovního listu žáky zavede do problematiky zobrazovaného tématu, seznámí je se základními termíny a otázkami. Druhá část pracovního listu je zaměřena na dovednosti spojené s orientací v aplikaci. Součástí pracovního listu je metodický list určený pedagogům, kde lze kromě řešení jednotlivých úloh nalézt řadu námětů do výuky.

Procvičování mapových dovedností s mapovou aplikací
(on-line kurz a úniková hra)

Práce s mapou vyžaduje, kromě dostatečných znalostí mapy samotné, také schopnost ovládat mapové dovednosti. Těch existuje mnoho a lze je velmi dobře rozdělit do čtyř základních skupin: čtení mapy, analýza mapy, interpretace mapy a tvorba mapy (Hanus a kol. 2020). Jednotlivé skupiny dovedností od sebe odlišuje postupný nárůst kognitivní náročnosti a komplexity činností. Přičemž platí, že pro zvládnutí kognitivně náročnějších operací s mapou je třeba ovládat ty méně náročné. Tedy, pro analýzu mapy je třeba zvládat mapu číst, pro interpretaci mapy je třeba umět mapu analyzovat.

On-line kurz v prostředí Moodle nabízí test, jehož součástí jsou tři úrovně. Po zdárném zvládnutí první lze postoupit do kognitivně náročnější druhé a následně i úrovně třetí. Práce v kurzu je zamýšlena především jako samostudium – ať už jako samostatná práce ve škole v rámci výuky nebo jako procvičování mapových dovedností v domácím prostředí. Samozřejmě ale lze jednotlivé části kurzu využít (ať už ucelené části testu nebo samostatné úlohy) v rámci výuky k demonstraci konkrétních mapových dovedností či vysvětlení zkoumaných jevů. 

Alternativou k on-line testu v prostředí Moodle je úniková hra. Ta nabízí velmi zábavnou a v dnešní době oblíbenou formou možnost procvičit si nejen práci s mapovou aplikací, ale rovněž práci s dalšími online databázemi. Účastníci únikové hry se stanou součástí příběhu, na jehož konci je název obce, do které se musí dostat. Komu se to podaří (případně komu se to podaří jako prvnímu)? Únikovou hru lze využít během vyučování (žáci mohou pracovat ve dvojicích, skupinkách) nebo doma v rámci samostudia.

Praktické využití mapové aplikace (projektové vyučování)

Součástí pracovního listu jsou dlouhodobější úkoly (zadané ideálně do skupin žáků) s praktickým přesahem. Pracovní list je koncipován jako zadání projektové výuky, logicky na sebe navazující, nicméně jednotlivé úkoly lze využít i samostatně. Úkoly kombinují práci v mapové aplikaci a vlastní šetření žáků. Tematicky lze navržené projektové vyučování zařadit také do geografie místního regionu. Součástí pracovního listu je také metodický list pro učitele s řešením jednotlivých úloh a s náměty, jak lze s jednotlivými úlohami dále pracovat.

Instruktážní videa

Chcete se o Mapovém portálu UNCE dozvědět více? Pak jsou pro Vás určena následující videa. První z nich stručně představuje veškerý obsah, který na portálu naleznete. Druhé video pak slouží k bližšímu seznámení s orientací na portálu a s funkcionalitami mapových aplikací.

Podívejte se na představení mapového portálu UNCE

Podívejte se na ukázku práce s mapovými aplikacemi

Didakticky zpracovaná témata

Suburbanizace v Česku

Materiály využitelné při výuce témat: suburbanizace, místní region, Česko, kartografie.

Materiály pro školy pro Vás připravili


RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci EKONOMIKA, tvorba didaktických materiálů

Autorka materiálů k tématu suburbanizace

RNDr. Tereza Cimová

garantka materiálů v sekci PRO ŠKOLY, tvorba didaktických materiálů

Autorka materiálů k tématu suburbanizace

RNDr. Adam Klsák

člen redakční rady mapového portálu, výkonný editor mapových aplikací, tvorba didaktických materiálů

Autor materiálů k tématu suburbanizace

Jarmila Lancošová

Grafická tvorba didaktických materiálů, správa kurzů v Moodle

Mgr. Daniel Paluba

tvůrce a správce webu mapového portálu, tvorba didaktických materiálů

Technické zajištění