Domů

Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace

Mapové aplikace na Mapovém portálu UNCE prezentují výsledky geografických výzkumů zaměřených na regionální dopady globalizace zejména v prostoru Česka a střední Evropy. Dílčí mapové aplikace jsou tematicky rozřazené a napomáhají k identifikaci problémových regionů ve třech klíčových oblastech: 1) ekonomice, 2) migraci a urbanizaci a 3) demografickém chování a zdravotním stavu obyvatelstva. Zpracování dílčích mapových aplikací na základě shodné technologie v jednotné vizuální formě ulehčuje komparaci jednotlivých výsledků a umožňuje tolik potřebný a cenný komplexní pohled na regionální dopady globalizace.

Nová aplikace o minipivovarské vlně v Evropě

Šíření minipivovarnické vlny v Evropě (1990 – 2020) Máme pro Vás další mapovou aplikaci, tentokrát můžete sledovat Šíření minipivovarnické vlny v Evropě, od autorského týmu ve složení Mgr. Veroniky Bernhäuserové,…

Čti více

Tematické okruhy mapových aplikací

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Zásadním průvodním jevem globalizace je prohlubující se ekonomická nerovnost mezi regiony. To lze dokumentovat v první řadě na produkci a ziskovosti místních firem, oborové specializaci a ekonomické aktivitě obyvatelstva, resp. na množství a charakteru pracovních příležitostí.

Městský prostor a migrace obyvatelstva

Jedním z dlouhodobých důsledků globalizace je migrace obyvatelstva do velkých měst a rozšiřování aglomeračních zón. S tím souvisí neustále probíhající změny jednak v charakteru a funkci městského prostoru, jednak ve vzorcích mobility obyvatel mezi městy a jejich zázemím.

Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva 

Dostupnost zdravotní péče, její kvalita, stejně jako úroveň zdravotního stavu obyvatelstva nabývají při zkoumání regionálních nerovností na důležitosti. Současná epidemie COVID-19 ukazuje rovněž na význam zkoumání prostorových epidemiologických vzorců. Se zdravotním stavem je navíc úzce spojena kvalita životního prostředí.

Motivace

Globalizace mění již po desetiletí ekonomické i sociální struktury po celém světě. Její dopad je přitom odlišný na úrovni globální, makroregionální, mikroregionální i lokální a liší se i mezi jednotlivými územími. Právě geografický aspekt globalizace a její nerovnoměrný dopad do území je velmi podstatným, ale dlouho přehlíženým tématem. Ekonomická integrace prohlubuje nerovnosti mezi regiony uvnitř států, přičemž zejména oblasti mimo hlavní aglomerační centra v mnoha ohledech zaostávají. Nerovnosti se ale týkají nejen ekonomické výkonnosti, ale i podmínek na trhu práce, úrovně příjmů, nebo dopadů na životní prostředí včetně vlivů na kulturní kapitál či zdravotní stav obyvatel. Je čím dál jasnější, že i v Evropě se hospodářské rozdíly na regionální úrovni stávají hrozbou pro hospodářský pokrok, sociální soudržnost a politickou stabilitu, ovlivněnou nárůstem podpory populistických anti-establishmentových politických stran. Pozornost regionálních věd, stejně jako tvorba politik na evropské i národní úrovni, se proto v poslední době soustředí na budoucnost regionů ponechaných globalizací mimo hlavní proud, a to nikoli tradičním centralistickým přístupem, ale skrze místně specifické politiky podporující využití lokálních příležitostí.

Současný tým

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

hlavní řešitelka, členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci ZDRAVÍ

Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá sociálními nerovnostmi v oblasti zdraví. 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

garant mapového portálu, editor mapových aplikací v sekci MĚSTO A MIGRACE

Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá proměnami postsocialistických měst.

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci EKONOMIKA

Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá aplikací GIS v sociální geografii, metodami prostorové analýzy a prostorovými aspekty regionálního rozvoje.

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

člen redakční rady mapového portálu, koordinátor kartografického týmu

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zabývá 3D vizualizací, generalizací prostorových dat a prostorovými databázemi.

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, koordinátorka tvorby mapových aplikací

RNDr. Adam Klsák

člen redakční rady mapového portálu, výkonný editor mapových aplikací

Mgr. Aleš Bělohradský, MSc.

člen redakční rady mapového portálu, koordinátor tvorby mapových aplikací

Mgr. Daniel Paluba

tvůrce a správce webu mapového portálu

O projektu

Projekt “Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje”, probíhající v letech 2018-2023, je podpořen programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018. Cílem projektu je identifikovat klíčové mechanizmy a dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni v Česku, zejména s ohledem na prohlubující se prostorové nerovnosti.