Mladí dospělí v pražském zázemí

Mladí dospělí v obcích pražského zázemí

(2002 – 2017)

Proces rezidenční suburbanizace v Pražském metropolitním regionu zvolna odstartoval v průběhu 90. let 20. století a jeho intenzita se v průběhu času zvyšovala až do příchodu ekonomické krize okolo roku 2009, v jejímž důsledku intenzita procesu suburbanizace opět poklesla. V současné době se potomci první generace suburbánních obyvatel dostávají do životní fáze, ve které se stěhují od rodičů do svého prvního samostatného bydliště. Lze předpokládat, že se tento mechanismus nerovnoměrného rozvoje suburbánních oblastí bude v nadcházejících letech s narůstající kohortou dospívajících obyvatel výrazně zvyšovat a bude docházet k určité proměně demografické struktury suburbánního obyvatelstva. Cílem aplikace je identifikovat migrační procesy spojené s dorůstáním mladých dospělých (18–26 let) v pražském zázemí a vymezit obce, ze kterých se mladí dospělí vystěhovávají.

Mapová aplikace pracuje se třemi vzájemně provázanými datovými soubory: intenzitou bytové výstavby v letech 2003–2017, populací mladých dospělých v letech 2002–2017 a migračními daty z let 2016–2018 pro pražské zázemí vymezené okresy Praha-západ a Praha-východ. Výstupem aplikace je typologie obcí v pražském zázemí zohledňující intenzitu vystěhování mladých dospělých (18–26 let), intenzitu bytové výstavby a prostorovou koncentraci těchto jevů. Cílem je identifikovat populačně ztrátové obce, případné regiony, a dynamiku vývoje sledovaných ukazatelů.

Populace mladých dospělých
Tři vrstvy zobrazující podíl mladých dospělých (18–26 let) na populaci v letech 2002, 2012 a 2017, doplněné dvěma vrstvami zobrazujícími absolutní počet mladých dospělých v letech 2002 a 2017. Výslednici obou skupin představuje průměrná roční intenzita růstu mladých dospělých (procentuální přírůstek populace mladých dospělých za rok) v letech 2002–2012 a 2012–2017.

Typologie obcí dle migrace mladých dospělých
Vrstva zobrazující intenzitu vystěhování mladých dospělých (počet vystěhovalých mladých dospělých na 1000 vystěhovalých v obci) v letech 2016–2018 doplněná o dvě vrstvy zobrazující obce s nejvyšší intenzitou bytové výstavby v rámci Prahy a Středočeského kraje v letech 2003–2007 (20 % a 5 % nejvyšších hodnot). Obě skupiny jsou reflektovány v dvou vrstvách zobrazující kombinaci obou ukazatelů.

Intenzita bytové výstavby 
Tři vrstvy zobrazující pětileté průměry počtu dokončených bytů za rok na 1000 obyvatel obce (2003–2007, 2008–2012 a 2013–2017). Intenzita bytové výstavby na počátku 21. století, kdy suburbánní migrace mladých rodin do pražského zázemí kulminovala, je statisticky významným prediktorem přítomnosti a migrace mladých dospělých v současnosti.

Migrace mladých dospělých
Dvě vrstvy zobrazující migrační saldo mladých dospělých (rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými) v absolutní hodnotě a intenzitě (migrační saldo mladých dospělých na 1000 mladých dospělých v obci) v letech 2016–2018.

Autoři aplikace

Mgr. Otakar Bursa

autor aplikace Mladí dospělí v obcích pražského zázemí

Mgr. Jan Svoboda

kartografické zpracování aplikace Mladí dospělí v obcích pražského zázemí