Cizinci v MČ Praha 5

Cizinci v MČ Praha 5

(2012 – 2017)

Aplikace je modernějším způsobem vizualizace prostorového rozmístění cizinců v Praze pomocí zobrazení vstupních analytických dat a výsledků jejich hodnocení. Smyslem aplikace je poskytnout podrobnou informaci o lokalizaci cizinců odborníkům, vedení městských částí, institucí a dalším aktérům zabývajícím se migrací a integrací cizinců na území hlavního města Praha s cílem plánování, organizace a realizace aktivit zaměřených na prevenci procesů segregace a úspěšného začleňování imigrantů do života české majoritní společnosti.

S využitím unikátních dat z Ministerstva vnitra České republiky (MVČR) tato aplikace zobrazuje podrobnou informaci o rozmístění cizinců na území městské části Praha 5 na úrovní základních sídelních jednotek (ZSJ). Aplikace využívá „Metodiku identifikace lokalit rezidenční segregace“, certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) v roce 2016 (Sýkora a kol. 2016).

V současné době nabízí aplikace dva interaktivní mapové projekty „Cizinci v MČ Praha 5 v roce 2012“ a „Cizinci v MČ Praha 5 v roce 2017“. Každý projekt obsahuje několik částí. 

Část Koncentrace cizinců nabízí informace o lokalitách koncentrace cizinců s rozlišováním tři úrovní koncentrace (extrémní, vysoká a střední), a to na základě kombinace tří ukazatelů: počtu, podílu a nadprůměrného výskytu cizinců v lokalitě. Součástí této části jsou tzv. areály koncentrace cizinců, které zahrnují ZSJ s největším zastoupením cizinců, v nichž bydlí 20 %, respektive 50 % cizinců. ZSJ jsou nejdříve sestupně seřazeny podle podílu cizinců na počtu obyvatel příslušné ZSJ. Koncentrační areál s 20 % cizinců zahrnuje postupně načítané ZSJ od těch s nejvyšším podílem cizinců, dokud není dosaženo kumulativního počtu odpovídajícího 20 % cizinců z vyšší územní jednotky, kterou je v našem případě městská část Praha 5.

Část Areály koncentrace cizinců podle státní příslušnosti nabízí informace o rozmístění cizinců podle nejčastěji zastoupených státních příslušností (areály koncentrace cizinců z Ukrajiny, Slovenska, Ruska, Německa a Vietnamu) a podle země původu z hlediska rozdělení EU a třetí země (areály koncentrace cizinců z EU a třetích zemí). 

Část Areály koncentrace cizinců podle věku nabízí informace o rozmístění cizinců podle věkových skupin (0-14, 15-24, 25-44, 45-64 a 65 a více let). 

Průměrný věk cizinců, index maskulinity (poměr pohlaví) a podíl cizinců s trvalým pobytem je obsahem části Charakteristiky cizinců

Část Rozmístění cizinců nabízí počet, podíl a nadprůměrný výskyt (vyjádřený lokalizačním kvocientem) cizinců v jednotlivých ZSJ. Lokalizační kvocient měří poměr mezi podílem cizinců na populaci v ZSJ vůči podílu cizinců na celkové populaci ve vyšší územní jednotce (MČ Praha 5). 

Část Vývoj 2012/2017 zachycuje změny úrovně koncentrace cizinců, počtu obyvatel, počtu a podílu cizinců.

Vzhledem k ochraně osobních údajů, mapová aplikace neposkytuje jakoukoliv informaci o ZSJ, kde počet cizinců nepřevyšuje 9 osob.

Zdroje:
SÝKORA, L., MATOUŠEK, R., BRABCOVÁ, Š., ČANĚK, M., FIEDLEROVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ, A., TRLIFAJOVÁ, L., (2016): Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace, Univerzita Karlova.

Autoři aplikace

RNDr. Ekaterina Ignatyeva

autorka aplikace Cizinci v MČ Praha 5