Suburbanizace v Česku

Suburbanizace v Česku

Hlavním cílem mapové aplikace Zóny rezidenční suburbanizace v Česku je přiblížit rozsah a význam procesu rezidenční suburbanizace v Česku, a to za pomoci vlastní originální metodiky jejího vymezení na úrovni obcí. Využita jsou data z nejaktuálnějšího vymezení suburbánních zón, které proběhlo v roce 2018 (k roku 2016), a pro srovnání také starší vymezení z roku 2012 (k roku 2010). Interaktivní vrstvy umožňují zjištění příslušnosti jednotlivých obcí k suburbánním jádrům i intenzity procesu suburbanizace reprezentované zařazením do jednotlivých zón. Dále aplikace obsahuje doplňkové vrstvy dokumentující bytovou výstavbu a migrační proudy, tedy jevy s procesem suburbanizace úzce související. S pomocí mapové aplikace se mohou žáci a studenti nejen zlepšit v práci s webovými mapovými aplikacemi, ale i rozvíjet obecné dovednosti práce s mapou, rozšiřovat si své obzory v tématu geografie obyvatelstva a místního regionu a odhalovat významné souvislosti a geografické zákonitosti.

Seznámení se s mapovou aplikací

Úvodní materiál má za cíl uvést žáky do zkoumané problematiky. První část pracovního listu seznámí žáky s problematikou rezidenční suburbanizace v Česku, druhá se zaměřuje na dovednosti spojené se základní orientací v mapové aplikaci.

Procvičování mapových dovedností

Materiál odkazuje na online kurz v prostředí Moodle, který formou samostudia procvičuje mapové dovednosti (čtení, analýzu a interpretaci mapy) na tématu suburbanizace. Alternativou (a dalším materiálem k procvičení mapových dovedností) je pak úniková hra, která kombinuje procvičování mapových dovedností s prací s dalšími online databázemi.

Praktické využití mapové aplikace

Součástí pracovního listu jsou dlouhodobější úkoly, které cílí především na objevování místního regionu. Úkoly kombinují práci s mapovou aplikací a vlastní šetření žáků.

Materiály pro učitele

Součástí podpůrných podkladů pro učitele je řešení otázek v pracovních listech a náměty na další práci s navrženými úkoly.

Videonávod: práce s mapovou aplikací Suburbanizace

Návrh Videonávod: práce s mapovou aplikací Suburbanizace uživatele Daniel Paluba

Materiály pro Vás připravili

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci EKONOMIKA, tvorba didaktických materiálů

Autorka materiálů k tématu suburbanizace

RNDr. Tereza Cimová

garantka materiálů v sekci PRO ŠKOLY, tvorba didaktických materiálů

Autorka materiálů k tématu suburbanizace

RNDr. Adam Klsák

člen redakční rady mapového portálu, výkonný editor mapových aplikací, tvorba didaktických materiálů

Autor materiálů k tématu suburbanizace

Jarmila Lancošová

Grafická tvorba didaktických materiálů, správa kurzů v Moodle

Mgr. Daniel Paluba

tvůrce a správce webu mapového portálu, tvorba didaktických materiálů

Technické zajištění