Pro školy – Suburbanizace v Česku

Suburbanizace v Česku

Hlavním cílem mapové aplikace Zóny rezidenční suburbanizace v Česku je přiblížit rozsah a význam procesu rezidenční suburbanizace v Česku, a to za pomoci vlastní originální metodiky jejího vymezení na úrovni obcí. Využita jsou data z nejaktuálnějšího vymezení suburbánních zón, které proběhlo v roce 2018 (k roku 2016), a pro srovnání také starší vymezení z roku 2012 (k roku 2010). Interaktivní vrstvy umožňují zjištění příslušnosti jednotlivých obcí k suburbánním jádrům i intenzity procesu suburbanizace reprezentované zařazením do jednotlivých zón. Dále aplikace obsahuje doplňkové vrstvy dokumentující bytovou výstavbu a migrační proudy, tedy jevy s procesem suburbanizace úzce související. S pomocí mapové aplikace se mohou žáci a studenti nejen zlepšit v práci s webovými mapovými aplikacemi, ale i rozvíjet obecné dovednosti práce s mapou, rozšiřovat si své obzory v tématu geografie obyvatelstva a místního regionu a odhalovat významné souvislosti a geografické zákonitosti.

Seznámení se s mapovou aplikací

Pracovní list má za cíl uvést žáky do zkoumané problematiky. První část představuje problematiku rezidenční suburbanizace v Česku, druhá se zaměřuje na dovednosti spojené se základní orientací v mapové aplikaci.

Procvičování mapových dovedností

Procvičování mapových dovedností je možné ve dvou variantách. Online kurz v Moodlu má tři stupně – čtení, analýzu a interpretaci mapy.
Úniková hra kombinuje procvičování mapových dovedností s prací s dalšími online databázemi.

Praktické využití mapové aplikace

Pro praktickou výuku jsou připraveny dva projekty. Terénní šetření kombinuje práci s mapovou aplikací a průzkum vlastního regionu. Mapování seznamuje se sběrem dat pomocí mobilní aplikace.

Videonávod: práce s mapovou aplikací Suburbanizace

Návrh Videonávod: práce s mapovou aplikací Suburbanizace uživatele Daniel Paluba

Materiály pro Vás připravili

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci EKONOMIKA, tvorba didaktických materiálů

Autorka materiálů k tématu suburbanizace

RNDr. Tereza Cimová

garantka materiálů v sekci PRO ŠKOLY, tvorba didaktických materiálů

Autorka materiálů k tématu suburbanizace

RNDr. Adam Klsák

člen redakční rady mapového portálu, výkonný editor mapových aplikací, tvorba didaktických materiálů

Autor materiálů k tématu suburbanizace

Jarmila Lancošová

Grafická tvorba didaktických materiálů, správa kurzů v Moodle

Mgr. Daniel Paluba

tvůrce a správce webu mapového portálu, tvorba didaktických materiálů

Technické zajištění