ZDRAVÍ

Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva

COVID-19 pandemic in Czechia from geodemographic perspective

This map application aims to present the regional variability of selected demographic and epidemiologic measures related to COVID-19 pandemic in Czechia. The regional level of administrative districts of municipalities with extended powers (206 units) is used. It is focused above all on the age structure of the population with confirmed infection and corresponding level of hospitalization. In the application, the most up-to-date data are presented, as well as their development in time in the half-month intervals starting from the beginning of September 2020.

Authors: Klára Hulíková, Pavlína Netrdová
Map design and technical arrangements: Lukáš Brůha

Epidemiologická situace COVID-19 (k 13.9.2020), data svět

Běžně vykazové hodnoty Case Fatality Rate (míry smrtelnosti) jsou často interpretovány ve smyslu rizika úmrtí nakažených osob, resp. závažnosti onemocnění. Tato intenzita je však v běžně konstruovaném ukazateli (podíl zemřelých na 100 registrovaných případů za stejné období nebo ke stejnému dnu) více či méně ovlivněna vlivem věkové struktury (potvrzených) nakažených osob. Protože tato věková struktura potvrzených případů COVID-19 (prezentovaná např. podílem osob ve věku 65 a více let mezi potvrzenými případy) se mezi státy výrazně liší a je proměnlivá i v čase, pro srovnání smrtelnosti v rámci různých populací (různých států, ale i jednoho státu v různých časových obdobích) se víc hodí tzv. standardizovaná míra fatality/smrtelnosti. Intenzita smrtlnosti je v něm aplikována na tzv. standardní věkovou strukturu a výsledné hodnoty jde tedy vzájemně mezi různými populacmi porovnávat, neboť standard je pro všechny zvolen jednotně. V prezentovaném příkladu je za standard zvolena průměrná věková struktura potvrzených případů COVID-19 v 16 evropských státech, která odpovídala 100. dnu od 100. registrovaného případu  v kažedém z těchto států. Hodnoty pak jdou interpretovat tak, kolik úmrtí by v průměru připadlo na 100 registrovaných případů onemocnění v dané populaci, pokud by věková struktura registrovaných případů odpovídala zvolenému standardu.

Dostupnost zdravotní péče v Česku v roce 2015

Tato mapová aplikace zobrazuje dostupnost za zdravotními službami v Česku v roce 2015. Projekt se zaměřuje na oblast všeobecného praktického lékařství (dále praktičtí lékaři). Data byla získána z Českého statistického úřadu a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku v letech 2009 až 2017

Mapová aplikace zobrazuje účast žen na screeningu zhoubných novotvarů prsu (mamografický screening) a děložního hrdla (cervikální screening). Vzhledem k tomu, že screening zhoubných novotvarů je poskytován v rámci povinného zdravotního pojištění, je teoreticky dostupný všem českým ženám. Zvýšení míry účasti na screeningových programech a tím šance včasného záchytu novotvarů představuje výrazný potenciál pro zlepšení kvality života a zdraví českých žen.  Využívání screeningu je však i navzdory jeho relativní dostupnosti a již poměrně dlouhé tradici velmi nízké (účast se pohybuje v průměru okolo 50 %). V mapové aplikaci jsou zachyceny rozdíly mezi účastí žen na obou typech screeningu v jednotlivých okresech Česka. Pro srovnání je pak aplikace doplněna i o data o účasti žen na preventivní prohlídce gynekologem.