Suburbanizace-test1

Zóny rezidenční suburbanizace v Česku

Hlavním cílem této mapové aplikace je přiblížit uživateli rozsah a význam procesu rezidenční suburbanizace v Česku, a to za pomoci vlastní originální metodiky jejího vymezení na úrovni obcí. Využíváme přitom data z nejaktuálnějšího vymezení suburbánních zón, které proběhlo v roce 2018 (k roku 2016), a pro srovnání také starší vymezení z roku 2012 (k roku 2010). Interaktivní vrstvy umožňují zjištění příslušnosti jednotlivých obcí k suburbánním jádrům i intenzity procesu suburbanizace reprezentované zařazením do jednotlivých zón. Dále aplikace obsahuje doplňkové vrstvy dokumentující bytovou výstavbu a migrační proudy, tedy jevy s procesem suburbanizace explicitně související, a zároveň sloužící ve zmíněné metodice jako jedny z určujících ukazatelů.

Co je suburbanizace?
Suburbanizace je jedním z procesů, které v posledních několika desetiletích intenzivně ovlivňují charakter našich sídel. Zjednodušeně ji definujeme jako přesun obyvatelstva a jeho aktivit z center městských regionů do jejich zázemí, tedy na okraje, často až za administrativní hranici zdrojového města. Vazba mezi jádrem a suburbiem však zůstává silná, například kvůli dojížďce za zaměstnáním či službami. Suburbanizace může mít podobu komerční, pod kterou si představme typicky šíření skladovaných areálů kolem významných komunikací, nejčastějším jevem je ovšem takzvaná suburbanizace rezidenční, kterou mapuje tato aplikace. V obcích v zázemí měst probíhá intenzivní výstavba zejména rodinných domů, někdy dokonce i celých satelitních městeček (na rozdíl od USA u nás tyto projekty obvykle nevznikají na zelené louce).

Přísun nových obyvatel znamená proměnu sociálního i fyzického prostředí, které se z venkovského proměňuje na více městské, a ruku v ruce se tím se rozšiřují funkční regiony měst a nároky na jejich infrastrukturu. Suburbanizace může přispívat k pozitivnímu rozvoji obcí, příliš živelné, neregulované rozšiřování zástavby do volné krajiny je však považováno za negativní jev, pro který vžil pojem anglický pojem urban sprawl. V češtině pak někdy zaslechneme výraz sídelní kaše použitý ve stejnojmenné knize Pavla Hniličky. Sledování vývoje procesu rezidenční suburbanizace je tedy důležité nejen pro pochopení aktuálních trendů v bydlení a znalost atraktivity konkrétního území, ale také pro územní a strategické plánování v širším kontextu.

Rezidenční suburbanizaci v Česku vymezujeme podle vlastní certifikované metodiky, která se v roce 2018 dočkala své už páté aktualizované verze. Pokud Vás zajímá přesný postup, jak zóny zobrazené v této aplikaci vznikaly, metodiku naleznete volně ke stažení na webu projektu TL01000170 (odkaz níže).

Tematické vrstvy
Tato aplikace pracuje s několika tematickými vrstvami, které je možné libovolně přepínat po rozkliknutí ikonky “vrstvy” na hlavní liště. Hlavním tematickým obsahem je vymezení rezidenční suburbanizace za rok 2016, které je pro možnost srovnání doplněné také rokem 2010. U každého vymezení je možné zobrazit jednotlivá jádra, zóny podle intenzity procesu suburbanizace a suburbia zobrazená hierarchicky podle příslušnosti k jádru (1.-3. jádro). Sílu procesu suburbanizace (tedy ovlivnění obce jádrem) hodnotíme podle vlastní metodiky čísly 1-4, kdy “1” znamená největší ovlivnění tímto procesem, “3” nejmenší ovlivnění při trvání tohoto procesu a “4” obce, které dříve mezi suburbia spadaly, v aktuálním vymezení již ale hodnotami některého ukazatele kritéria nesplnily. V mapě je tento jev vyjádřen nejen číslem, ale také odstínem, kdy tmavší barva reprezentuje větší sílu suburbanizace. Jedna obec může být zároveň příslušná až ke třem jádrům, proto jádra dělíme na primární, sekundární a terciérní.  Typickým příkladem mohou být některé obce v severočeské či moravskoslezské aglomeraci, kde mají jednotlivá jádra podobnou váhu, nebo naopak obce na krajích metropolitního regionu Prahy, které jsou v blízkosti jiného velkého města, ale vliv Prahy je v nich stále patrný. Příslušnost k jádru ukazuje v mapě barva. 

Dále aplikace obsahuje vrstvy objemu a průměrné roční intenzity bytové výstavby v letech 1997-2016, a objem a průměrnou roční hrubou míru přistěhování za stejné období. Tyto vrstvy slouží jako doplňkové a ilustrují klíčové projevy procesu suburbanizace. Legendu pro jednotlivé vrstvy si zobrazíte pomocí kliknutí na ikonku “legenda” opět na hlavní liště. 

Interaktivní prvky
Aplikace umožňuje vlastní tvorbu interaktivních grafů z vybraných ukazatelů za zvolené území. Stačí zvolit příslušnou ikonku na vedlejším panelu a postupovat podle pokynů widgetu. Pro překrývání a porovnávání jednotlivých vrstev slouží funkce “swipe”. Pro správné fungování nezapomeňte ve výběru vrstev zvolit jen ty, které chcete překrýt. Aplikace umožňuje také přímý tisk zvoleného obsahu, sdílení map či měření vzdáleností.

Dedikace
Specializovaná metodika vymezení suburbanizace je výsledkem projektu číslo TD010049 “Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území”, který podpořila v programu OMEGA Technologická agentura České republiky. Dále je aktualizována v rámci projektu TL01000170 “Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza”, který byl podpořen v letech 2018-2020 programem na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky.

Tato mapová aplikace vznikla v rámce projektu UNCE “Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje.” 

Autoři aplikace

RNDr. Adam Klsák

autor a kartografické zpracování aplikace Zóny rezidenční suburbanizace v Česku

Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.

kartografické zpracování aplikace Zóny rezidenční suburbanizace v Česku

Relevantní publikace a výstupy, možnost č. 1

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61, 4, 299-308. Online: https://cutt.ly/6b7Vkyz
KLSÁK, A. (2019): Aktuální vymezení rezidenční suburbanizace v Česku. Online: https://gisportal.cz/aktualni-vymezeni-rezidencni-suburbanizace-v-cesku/
OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A. (2018): Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice (5. verze). Specializovaná metodika, 17 s. Online: http://urrlab.cz/cs/profil/vystupy-8
OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Online: https://cutt.ly/6b7VQKV
ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., KLSÁK, A. (2016): Zóny rezidenční suburbanizace 2013. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/cr-2013
ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., KŘIVKA, M. (2012): Zóny rezidenční suburbanizace 2010. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/cr-2010

Relevantní publikace a výstupy, možnost č. 2

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61, 4, 299-308. Online: https://www.czso.cz/documents/10180/91917736/13005319q4_299.pdf/2a0ab8a7-4a92-43ff-a8cb-ac7353d9b128?version=1.0

KLSÁK, A. (2019): Aktuální vymezení rezidenční suburbanizace v Česku. Online: https://gisportal.cz/aktualni-vymezeni-rezidencni-suburbanizace-v-cesku/

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A. (2018): Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice (5. verze). Specializovaná metodika, 17 s. Online: http://urrlab.cz/cs/profil/vystupy-8

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/zony-2016

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., KLSÁK, A. (2016): Zóny rezidenční suburbanizace 2013. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/cr-2013

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., KŘIVKA, M. (2012): Zóny rezidenční suburbanizace 2010. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/cr-2010