Domů

Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace:
hybné síly a mechanismy jejich vývoje

Mapový portál UNCE prezentuje soubor dílčích mapových aplikací, které jsou vytvářeny v rámci projektu UNCE. Tematicky mapové aplikace naplňují cíle projektu UNCE, znázorňují regionální dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni nejen v Česku a napomáhají k identifikaci problémových regionů ve třech klíčových oblastech: 1) ekonomice, 2) migraci a urbanizaci a 3) demografickém chování a zdravotním stavu obyvatelstva. Dílčí mapové aplikace jsou zpracovány na základě shodné technologie v jednotné vizuální formě.

Tematické okruhy mapových aplikací

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Zásadním průvodním jevem globalizace je prohlubující se ekonomická nerovnost mezi regiony. To lze dokumentovat v první řadě na produkci a ziskovosti místních firem, oborové specializaci a ekonomické aktivitě obyvatelstva, resp. na množství a charakteru pracovních příležitostí.

Městský prostor a migrace obyvatelstva

Jedním z dlouhodobých důsledků globalizace je migrace obyvatelstva do velkých měst a rozšiřování aglomeračních zón. S tím souvisí neustále probíhající změny jednak v charakteru a funkci městského prostoru, jednak ve vzorcích mobility obyvatel mezi městy a jejich zázemím.

Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva 

Dostupnost zdravotní péče, její kvalita, stejně jako úroveň zdravotního stavu obyvatelstva nabývají při zkoumání regionálních nerovností na důležitosti. Současná epidemie COVID-19 ukazuje rovněž na význam zkoumání prostorových epidemiologických vzorců. Se zdravotním stavem je navíc úzce spojena kvalita životního prostředí.

Současný tým

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

hlavní řešitelka, členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci ZDRAVÍ

Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá sociálními nerovnostmi v oblasti zdraví. 

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

garant mapového portálu, editor mapových aplikací v sekci MĚSTO A MIGRACE

Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá proměnami postsocialistických měst.

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci EKONOMIKA

Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá aplikací GIS v sociální geografii, metodami prostorové analýzy a prostorovými aspekty regionálního rozvoje.

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

člen redakční rady mapového portálu, koordinátor kartografického týmu

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zabývá 3D vizualizací, generalizací prostorových dat a prostorovými databázemi.

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, koordinátorka tvorby mapových aplikací

RNDr. Adam Klsák

člen redakční rady mapového portálu, výkonný editor mapových aplikací

Mgr. Aleš Bělohradský, MSc.

člen redakční rady mapového portálu, koordinátor tvorby mapových aplikací

Mgr. Daniel Paluba

tvůrce a správce webu mapového portálu

O projektu

Projekt “Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje”, probíhající v letech 2018-2023, je podpořen programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018. Cílem projektu je identifikovat klíčové mechanizmy a dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni v Česku, zejména s ohledem na prohlubující se prostorové nerovnosti.